کد تعرفه

22090000

برگشت شرح تعرفه

سرکه خوراکی و بدل سرکه خوراکی که از جوهر سرکه به دست میآید.

Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid.

کد تعرفه

22090000

شرح تعرفه

سرکه خوراکی و بدل سرکه خوراکی که از جوهر سرکه به دست میآید.

Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid.

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 76,283,278 - 37,816,853 - 4,344,224 - 4,384,220 -
1385 2,443,885 10,934,070,321 1,188,640 0.49 23,960 249,638,189 27,060 1.13
1386 3,738,453 16,775,392,698 1,804,155 0.48 35,677 243,342,019 26,162 0.73
1387 4,890,937 23,018,884,985 2,392,260 0.49 117,042 593,585,758 61,257 0.52
1388 3,928,744 19,049,033,382 1,916,538 0.49 147,958 856,293,805 86,313 0.58
1389 3,540,317 18,217,227,837 1,758,438 0.50 227,450 1,268,608,944 123,112 0.54
1390 4,881,218 25,773,086,722 2,356,344 0.48 593,148 7,587,749,214 673,548 1.14
1391 5,961,303 51,744,364,622 2,928,565 0.49 349,364 5,347,564,752 390,450 1.12
1392 5,663,852 68,103,206,613 2,726,373 0.48 169,596 5,324,958,281 214,789 1.27
1393 7,539,125 99,777,624,855 3,753,644 0.50 314,739 11,221,204,535 424,812 1.35
1394 7,818,213 116,612,485,288 3,929,977 0.50 570,662 17,214,047,363 594,008 1.04
1395 8,923,510 138,112,896,419 4,388,628 0.49 428,476 13,384,884,306 429,082 1.00
1396 8,117,618 138,645,235,794 4,201,566 0.52 1,048,150 33,182,472,802 968,625 0.92
1397 8,836,103 302,184,206,138 4,471,725 0.51 318,002 15,033,460,937 365,002 1.15