کد تعرفه

23012000

برگشت شرح تعرفه

ـ آرد، زبره، و به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از ماهی یا قشرداران، صدف‌داران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

Flours meals and pellets of fish or of crustaceans molluscs or other aquatic invertebrates

کد تعرفه

23012000

شرح تعرفه

ـ آرد، زبره، و به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از ماهی یا قشرداران، صدف‌داران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

Flours meals and pellets of fish or of crustaceans molluscs or other aquatic invertebrates

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 1،931،368 9،914،097،966 1،077،870 0.56 1،382،020 14،483،173،662 1،569،917 1.14
1386 2،593،025 11،238،388،355 1،209،571 0.47 3،043،722 36،816،271،888 3،985،115 1.31
1387 1،536،421 7،322،938،562 768،873 0.50 4،105،095 55،768،645،546 5،923،300 1.44
1388 1،418،469 13،935،910،305 1،404،801 0.99 766،156 15،953،995،962 1،608،479 2.10
1389 822،925 8،403،952،037 813،065 0.99 1،215،208 27،071،266،579 2،612،388 2.15
1390 366،956 3،932،522،774 356،568 0.97 734،260 21،954،139،772 2،043،466 2.78
1391 228،631 3،422،309،984 216،131 0.95 713،755 25،475،578،494 1،970،958 2.76
1392 22،000 381،519،600 15،406 0.70 423،600 44،432،575،852 1،791،261 4.23
1393 0 0 0 - 1،444،000 57،131،128،425 2،197،914 1.52
1394 209،318 295،417،263،616 9،812،239 46.88 344،000 13،709،799،405 467،500 1.36
1395 25،000 163،458،750 5،250 0.21 144،000 4،192،675،200 141،120 0.98
1396 63،680 433،335،068 13،366 0.21 307،140 17،324،876،694 526،416 1.71
1397 0 0 0 - 0 0 0 -
1398 0 0 0 - 0 0 0 -
جمع 9,217,793 - 15,693,139 - 14,622,956 - 24,837,834 -