کد تعرفه

23091000

برگشت شرح تعرفه

ـ غذا برای سگ یا گربه، بسته‌بندی شده بـــرای خرده فروشی

Dog or cat food put up for retail sale

کد تعرفه

23091000

شرح تعرفه

ـ غذا برای سگ یا گربه، بسته‌بندی شده بـــرای خرده فروشی

Dog or cat food put up for retail sale

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 8،343 37،995،769 4،120 0.49
1386 0 0 0 - 137،150 1،859،294،875 200،037 1.46
1387 0 0 0 - 187،718 2،435،239،808 253،910 1.35
1388 0 0 0 - 228،013 3،129،469،537 315،752 1.38
1389 0 0 0 - 355،827 5،771،211،225 556،884 1.57
1390 0 0 0 - 617،749 14،969،479،413 1،358،092 2.20
1391 0 0 0 - 728،467 21،638،428،276 1،460،136 2.00
1392 0 0 0 - 426،036 23،357،775،806 940،122 2.21
1393 0 0 0 - 1،259،039 61،698،046،969 2،324،344 1.85
1394 0 0 0 - 1،304،014 60،755،251،846 2،072،188 1.59
1395 23،100 207،905،559 6،421 0.28 3،356،973 185،868،186،109 5،910،607 1.76
1396 0 0 0 - 4،972،783 349،448،734،513 10،164،052 2.04
1397 150 120،129،000 1،464 9.76 3،851،869 318،250،778،017 7،586،084 1.97
1398 0 0 0 - 1،859،009 438،597،875،000 3،508،313 1.89
جمع 23,250 - 7,885 - 19,292,990 - 36,654,641 -
Cron Job Starts