کد تعرفه

23099030

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ افزودنی‌های خوراک آماده دام و طیور

Complementary concentrate of cattle feed and poultry

کد تعرفه

23099030

شرح تعرفه

ـ ـ ـ افزودنی‌های خوراک آماده دام و طیور

Complementary concentrate of cattle feed and poultry

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 18,694,226 - 9,696,322 - 71,979,408 - 176,450,110 -
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 44,017 522,908,712 50,529 1.15 1,936,580 26,167,183,060 2,539,041 1.31
1390 867,037 6,032,585,041 517,452 0.60 5,094,007 77,128,052,371 7,103,304 1.39
1391 1,707,754 20,329,592,725 917,365 0.54 1,521,465 45,177,138,791 2,516,467 1.65
1392 5,358,858 69,610,122,212 2,799,766 0.52 3,138,128 119,692,592,473 4,823,829 1.54
1393 3,535,487 63,283,757,113 2,460,866 0.70 5,593,996 205,022,993,919 7,833,024 1.40
1394 770,430 12,346,314,846 418,779 0.54 12,843,759 925,512,888,707 31,211,839 2.43
1395 1,472,574 23,115,604,891 742,451 0.50 12,715,400 1,203,258,097,546 38,420,567 3.02
1396 2,694,996 27,892,950,192 853,198 0.32 17,331,709 1,721,255,403,472 50,573,914 2.92
1397 2,243,073 39,089,794,351 935,918 0.42 11,804,363 1,309,747,905,454 31,428,126 2.66
Cron Job Starts