کد تعرفه

02084000

برگشت شرح تعرفه

ـ از نهنگ‌ها، دولفین‌ها و خوکهای دریایی (پستانداران از نوع راسته Cetacea)، ازنهنگ‌های کوچک دریایی گاو دریایی و گاو آبی (پستانداران از راسته Sirenia)، از فکها، شیرهای دریایی و گراز ماهیها (پستانداران از گونه pinnipedia)

Of whales dolphins and porpoises mammals of the order Cetacea of manatees and dugongs mammals of the order Sirenia Of seals sea lions and walruses mammals of the suborder Pinnipedia

کد تعرفه

02084000

شرح تعرفه

ـ از نهنگ‌ها، دولفین‌ها و خوکهای دریایی (پستانداران از نوع راسته Cetacea)، ازنهنگ‌های کوچک دریایی گاو دریایی و گاو آبی (پستانداران از راسته Sirenia)، از فکها، شیرهای دریایی و گراز ماهیها (پستانداران از گونه pinnipedia)

Of whales dolphins and porpoises mammals of the order Cetacea of manatees and dugongs mammals of the order Sirenia Of seals sea lions and walruses mammals of the suborder Pinnipedia

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397 0 0 0 - 0 0 0 -
1398 0 0 0 - 0 0 0 -
1399 0 0 0 - 0 0 0 -
جمع 0 - 0 - 0 - 0 -