کد تعرفه

01039100

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ به وزن کمتر از 50 کیلوگرم

Weighing less than 50 kg

کد تعرفه

01039100

شرح تعرفه

ـ ـ به وزن کمتر از 50 کیلوگرم

Weighing less than 50 kg

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 1،100 2،681،943،061 107،860 98.05 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397 0 0 0 - 0 0 0 -
1398 0 0 0 - 0 0 0 -
جمع 1,100 - 107,860 - 0 - 0 -
Cron Job Starts