کد تعرفه

03025600

برگشت شرح تعرفه

-- ماهی بلووایتینگ (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

blue whitings Micromesistius poutassou Micromesistius australis

کد تعرفه

03025600

شرح تعرفه

-- ماهی بلووایتینگ (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

blue whitings Micromesistius poutassou Micromesistius australis

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397 0 0 0 - 0 0 0 -
1398 0 0 0 - 0 0 0 -
1399 0 0 0 - 0 0 0 -
جمع 0 - 0 - 0 - 0 -