کد تعرفه

01041010

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ گوسفند مولد نژاد خالص

Purebreed producer sheep

کد تعرفه

01041010

شرح تعرفه

ـ ـ ـ گوسفند مولد نژاد خالص

Purebreed producer sheep

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 11،488،990 1،645،375،096،580 57،363،152 4.99 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 900 443،470،500 14،005 15.56
1396 0 0 0 - 13،793 7،671،861،234 226،557 16.43
1397 0 0 0 - 47،155 19،149،252،575 469،005 9.95
1398 0 0 0 - 448،118 385،281،500،000 3،085،605 6.89
جمع 11,488,990 - 57,363,152 - 509,966 - 3,795,172 -
Cron Job Starts