کد تعرفه

01041010

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ گوسفند مولد نژاد خالص

Purebreed producer sheep

کد تعرفه

01041010

شرح تعرفه

ـ ـ ـ گوسفند مولد نژاد خالص

Purebreed producer sheep

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 11,488,990 - 57,363,152 - 61,848 - 709,567 -
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 11,488,990 1,645,375,096,580 57,363,152 4.99 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 900 443,470,500 14,005 15.56
1396 0 0 0 - 13,793 7,671,861,234 226,557 16.43
1397 0 0 0 - 47,155 19,149,252,575 469,005 9.95
Cron Job Starts