کد تعرفه

03032500

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچیتس، گونههای سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، اوستئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی ، گونههای مگالوبراما)

idellus Hypopthalmichthys spp Cirrhinus spp Mylopharyngodon piceus Catla Catla Labeo spp. Osteochilus hasselti Leptobarbus hoeveni Megalobrama spp. Carp Cyprinus spp. carassius spp. Ctenopharyngodon

کد تعرفه

03032500

شرح تعرفه

ـ ـ ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچیتس، گونههای سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، اوستئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی ، گونههای مگالوبراما)

idellus Hypopthalmichthys spp Cirrhinus spp Mylopharyngodon piceus Catla Catla Labeo spp. Osteochilus hasselti Leptobarbus hoeveni Megalobrama spp. Carp Cyprinus spp. carassius spp. Ctenopharyngodon

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 5،200 650،152،880 24،440 4.70 0 0 0 -
1394 65،075 9،177،475،055 305،125 4.69 0 0 0 -
1395 969،747 140،857،874،321 4،515،170 4.66 0 0 0 -
1396 57،580 6،921،776،066 213،362 3.71 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 1,424,122 - 5,495,859 - 0 - 0 -
Cron Job Starts