کد تعرفه

01012100

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ حیوانات مولد نژاد خالص

pure bred breeding animals

کد تعرفه

01012100

شرح تعرفه

ـ ـ حیوانات مولد نژاد خالص

pure bred breeding animals

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 2،275 834،677،530 68،081 29.93
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 40 5،368،412 438 10.95
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397 0 0 0 - 9،700 39،305،218،580 935،839 96.48
1398 0 0 0 - 24،100 126،729،625،000 1،013،837 42.07
جمع 0 - 0 - 36,115 - 2,018,195 -