کد تعرفه

01012100

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ حیوانات مولد نژاد خالص

pure bred breeding animals

کد تعرفه

01012100

شرح تعرفه

ـ ـ حیوانات مولد نژاد خالص

pure bred breeding animals

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 0 - 0 - 12,015 - 1,004,358 -
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 2,275 834,677,530 68,081 29.93
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 40 5,368,412 438 10.95
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397 0 0 0 - 9,700 39,305,218,580 935,839 96.48