کد تعرفه

01042010

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ بز مولد نژاد خالص

Purebred breeding animals

کد تعرفه

01042010

شرح تعرفه

ـ ـ ـ بز مولد نژاد خالص

Purebred breeding animals

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 1،780 533،595،040 51،550 28.96
1390 6،660 105،274،737 9،897 1.49 11،232 2،693،598،104 254،521 22.66
1391 13،150 621،336،800 50،680 3.85 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 1،084،367 119،972،962،050 4،394،155 4.05 0 0 0 -
1394 832،068 98،108،210،751 3،413،942 4.10 18،600 11،324،076،501 400،073 21.51
1395 20،000 2،562،960،000 80،000 4.00 23،330 14،205،858،520 438،425 18.79
1396 0 0 0 - 54،000 46،148،280،000 1،367،073 25.32
1397 9،600 1،612،800،000 38،400 4.00 111،670 92،253،188،670 2،132،869 19.10
1398 0 0 0 - 97،497 237،432،375،000 1،896،288 19.45
جمع 1,965,845 - 7,987,074 - 318,109 - 6,540,799 -
Cron Job Starts