کد تعرفه

01042010

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ بز مولد نژاد خالص

Purebred breeding animals

کد تعرفه

01042010

شرح تعرفه

ـ ـ ـ بز مولد نژاد خالص

Purebred breeding animals

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 1,965,845 - 7,987,074 - 220,612 - 4,644,511 -
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 1,780 533,595,040 51,550 28.96
1390 6,660 105,274,737 9,897 1.49 11,232 2,693,598,104 254,521 22.66
1391 13,150 621,336,800 50,680 3.85 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 1,084,367 119,972,962,050 4,394,155 4.05 0 0 0 -
1394 832,068 98,108,210,751 3,413,942 4.10 18,600 11,324,076,501 400,073 21.51
1395 20,000 2,562,960,000 80,000 4.00 23,330 14,205,858,520 438,425 18.79
1396 0 0 0 - 54,000 46,148,280,000 1,367,073 25.32
1397 9,600 1,612,800,000 38,400 4.00 111,670 92,253,188,670 2,132,869 19.10
Cron Job Starts