کد تعرفه

48237000

برگشت شرح تعرفه

ـ اشیای قالب‌گیری شده یا پرس شده از خمیر کاغذ

Moulded or pressed articles of paper pulp

کد تعرفه

48237000

شرح تعرفه

ـ اشیای قالب‌گیری شده یا پرس شده از خمیر کاغذ

Moulded or pressed articles of paper pulp

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 2,812,552 - 2,061,243 - 3,118,715 - 6,749,628 -
1385 0 0 0 - 59,057 1,454,217,821 158,685 2.69
1386 0 0 0 - 24,547 1,302,466,517 139,489 5.68
1387 0 0 0 - 197,926 6,562,321,150 699,128 3.53
1388 0 0 0 - 134,669 3,512,838,317 353,327 2.62
1389 9,622 80,993,017 7,831 0.81 64,267 3,323,789,090 319,792 4.98
1390 10,574 86,899,363 8,034 0.76 242,319 6,008,856,567 557,281 2.30
1391 9,000 92,685,600 7,560 0.84 148,872 2,823,607,691 179,237 1.20
1392 1,505,535 27,456,105,854 1,103,045 0.73 355,310 14,403,623,350 573,433 1.61
1393 905,489 13,931,146,065 531,294 0.59 343,158 13,715,858,532 515,092 1.50
1394 99,023 3,591,166,041 121,208 1.22 388,656 22,000,456,307 739,369 1.90
1395 50,758 1,621,363,715 51,215 1.01 731,327 38,850,312,234 1,249,883 1.71
1396 210,676 7,304,699,720 220,466 1.05 294,512 26,811,705,570 795,244 2.70
1397 11,875 520,864,641 10,590 0.89 134,095 19,574,027,969 469,668 3.50
Cron Job Starts