کد تعرفه

01051120

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ جوجه مادر گوشتی یکروزه

mother meat pullet

کد تعرفه

01051120

شرح تعرفه

ـ ـ ـ جوجه مادر گوشتی یکروزه

mother meat pullet

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 19،846 65،064،359،222 6،278،987 316.39
1390 0 0 0 - 16،102 75،996،641،677 6،897،396 428.36
1391 0 0 0 - 15،429 100،013،000،000 6،555،295 424.87
1392 3،842 842،273،200 32،967 8.58 15،737 171،910،000،000 6،933،720 440.60
1393 0 0 0 - 8،912 106،372،000،000 4،017،887 450.84
1394 0 0 0 - 19،328 168،430،556،855 5،758،415 297.93
1395 3،000 759،984،000 24،000 8.00 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 1،037 12،294،938،324 379،041 365.52
1397 16،825 6،331،385،100 100،346 5.96 0 0 0 -
1398 0 0 0 - 0 0 0 -
جمع 23,667 - 157,313 - 96,391 - 36,820,741 -
Cron Job Starts