کد تعرفه

01051120

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ جوجه مادر گوشتی یکروزه

mother meat pullet

کد تعرفه

01051120

شرح تعرفه

ـ ـ ـ جوجه مادر گوشتی یکروزه

mother meat pullet

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 23,667 - 157,313 - 96,391 - 36,820,741 -
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 19,846 65,064,359,222 6,278,987 316.39
1390 0 0 0 - 16,102 75,996,641,677 6,897,396 428.36
1391 0 0 0 - 15,429 100,013,000,000 6,555,295 424.87
1392 3,842 842,273,200 32,967 8.58 15,737 171,910,000,000 6,933,720 440.60
1393 0 0 0 - 8,912 106,372,000,000 4,017,887 450.84
1394 0 0 0 - 19,328 168,430,556,855 5,758,415 297.93
1395 3,000 759,984,000 24,000 8.00 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 1,037 12,294,938,324 379,041 365.52
1397 16,825 6,331,385,100 100,346 5.96 0 0 0 -
1398 0 0 0 - 0 0 0 -
Cron Job Starts