کد تعرفه

01051130

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ جوجه اجداد تخم‌گذار یکروزه

Ancestor’pullet laying egg

کد تعرفه

01051130

شرح تعرفه

ـ ـ ـ جوجه اجداد تخم‌گذار یکروزه

Ancestor’pullet laying egg

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 4،129 1،385،891،662 135،287 32.77 22،861 14،605،960،022 1،414،464 61.87
1390 1،012 525،507،450 44،850 44.32 11،822 5،286،177،155 502،009 42.46
1391 1،635 1،161،972،150 94،778 57.97 1،076 672،469،980 54،851 50.98
1392 0 0 0 - 17،380 49،967،050،113 1،966،124 113.13
1393 705 1،050،769،720 41،860 59.38 13،465 43،124،526،086 1،644،002 122.09
1394 0 0 0 - 11،090 49،175،383،353 2،018،596 182.02
1395 0 0 0 - 540 14،561،443،205 457،950 848.06
1396 0 0 0 - 772 33،788،084،511 996،043 1,290.21
1397 0 0 0 - 540 22،773،924،020 542،236 1,004.14
1398 0 0 0 - 0 0 0 -
جمع 7,481 - 316,775 - 79,546 - 9,596,275 -
Cron Job Starts