کد تعرفه

01051130

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ جوجه اجداد تخم‌گذار یکروزه

Ancestor’pullet laying egg

کد تعرفه

01051130

شرح تعرفه

ـ ـ ـ جوجه اجداد تخم‌گذار یکروزه

Ancestor’pullet laying egg

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 7,481 - 316,775 - 79,546 - 9,596,275 -
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 4,129 1,385,891,662 135,287 32.77 22,861 14,605,960,022 1,414,464 61.87
1390 1,012 525,507,450 44,850 44.32 11,822 5,286,177,155 502,009 42.46
1391 1,635 1,161,972,150 94,778 57.97 1,076 672,469,980 54,851 50.98
1392 0 0 0 - 17,380 49,967,050,113 1,966,124 113.13
1393 705 1,050,769,720 41,860 59.38 13,465 43,124,526,086 1,644,002 122.09
1394 0 0 0 - 11,090 49,175,383,353 2,018,596 182.02
1395 0 0 0 - 540 14,561,443,205 457,950 848.06
1396 0 0 0 - 772 33,788,084,511 996,043 1,290.21
1397 0 0 0 - 540 22,773,924,020 542,236 1,004.14
1398 0 0 0 - 0 0 0 -
Cron Job Starts