کد تعرفه

01051140

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ جوجه مادر یکروزه تخم‌گذار

Masther pullet laying egg

کد تعرفه

01051140

شرح تعرفه

ـ ـ ـ جوجه مادر یکروزه تخم‌گذار

Masther pullet laying egg

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 89,294 - 323,163 - 33,710 - 7,636,306 -
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 334 4,157,997,516 399,846 1,197.14
1390 0 0 0 - 634 8,794,129,214 807,048 1,272.95
1391 0 0 0 - 539 15,462,487,605 815,661 1,513.29
1392 72,374 6,992,465,011 281,463 3.89 753 22,419,418,846 900,560 1,195.96
1393 1,920 512,140,800 19,200 10.00 549 12,536,139,888 469,976 856.06
1394 0 0 0 - 4,376 16,828,136,768 567,240 129.63
1395 15,000 714,420,000 22,500 1.50 7,031 29,340,268,836 934,681 132.94
1396 0 0 0 - 13,185 61,145,878,386 1,765,828 133.93
1397 0 0 0 - 6,310 40,969,564,904 975,467 154.60
Cron Job Starts