کد تعرفه

03049500

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ماهی از خانواده‌های Bregmacerotidae، Euclichthyidae، Gadidae، Macroruidae، Melanonidoe، Merlucciidae، Mordae و Muraenolepididae به‌غیر از زغال ماهی آلاسکا (تراگارا چالکوگراما)

Fish of the families Bregmacerotidae Euclichthyidae Gadidae Macronridae Melanonidae Merlucciidae Moridae and Muraenolepididae other than Alaska Pollack theragra chalcogramma

کد تعرفه

03049500

شرح تعرفه

ـ ـ ماهی از خانواده‌های Bregmacerotidae، Euclichthyidae، Gadidae، Macroruidae، Melanonidoe، Merlucciidae، Mordae و Muraenolepididae به‌غیر از زغال ماهی آلاسکا (تراگارا چالکوگراما)

Fish of the families Bregmacerotidae Euclichthyidae Gadidae Macronridae Melanonidae Merlucciidae Moridae and Muraenolepididae other than Alaska Pollack theragra chalcogramma

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 0 - 0 - 20,808 - 77,067 -
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 20,808 1,922,811,410 77,067 3.70
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397 0 0 0 - 0 0 0 -
Cron Job Starts