کد تعرفه

01051160

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ جوجه یکروزه تخمگذار

oneday pullet laying egg

کد تعرفه

01051160

شرح تعرفه

ـ ـ ـ جوجه یکروزه تخمگذار

oneday pullet laying egg

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 3,584,291 - 30,609,886 - 120,340 - 5,451,009 -
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 171,403 14,309,057,800 1,381,502 8.06 40,420 9,204,486,494 886,125 21.92
1390 259,345 26,126,087,412 2,365,780 9.12 67,536 22,050,275,825 2,084,122 30.86
1391 449,617 65,401,639,268 3,711,177 8.25 325 137,434,960 5,607 17.25
1392 1,118,364 229,810,835,564 9,238,826 8.26 8,305 31,744,249,186 1,282,506 154.43
1393 950,729 224,385,664,472 8,483,483 8.92 3,754 30,449,648,658 1,192,649 317.70
1394 443,992 119,962,528,977 4,112,905 9.26 0 0 0 -
1395 142,060 26,505,149,406 856,849 6.03 0 0 0 -
1396 38,236 10,565,420,400 323,000 8.45 0 0 0 -
1397 10,545 8,790,384,709 136,362 12.93 0 0 0 -
Cron Job Starts