کد تعرفه

01051220

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ جوجه یکروزه گوشتی بوقلمون

One day Pullet meat of turkey

کد تعرفه

01051220

شرح تعرفه

ـ ـ ـ جوجه یکروزه گوشتی بوقلمون

One day Pullet meat of turkey

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 43،407 13،980،232،210 1،347،878 31.05
1390 0 0 0 - 80،379 29،832،964،436 2،722،847 33.88
1391 0 0 0 - 93،391 45،181،162،014 2،902،446 31.08
1392 0 0 0 - 84،539 71،108،987،502 2،859،266 33.82
1393 0 0 0 - 33،543 28،344،665،895 1،082،466 32.27
1394 0 0 0 - 7،556 7،009،509،127 232،797 30.81
1395 0 0 0 - 43،844 43،145،267،748 1،398،793 31.90
1396 0 0 0 - 6،600 6،585،206،868 215،114 32.59
1397 0 0 0 - 0 0 0 -
1398 0 0 0 - 28،524 90،877،750،000 727،022 25.49
جمع 0 - 0 - 421,783 - 13,488,629 -
Cron Job Starts