کد تعرفه

01051220

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ جوجه یکروزه گوشتی بوقلمون

One day Pullet meat of turkey

کد تعرفه

01051220

شرح تعرفه

ـ ـ ـ جوجه یکروزه گوشتی بوقلمون

One day Pullet meat of turkey

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 0 - 0 - 393,259 - 12,761,607 -
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 43,407 13,980,232,210 1,347,878 31.05
1390 0 0 0 - 80,379 29,832,964,436 2,722,847 33.88
1391 0 0 0 - 93,391 45,181,162,014 2,902,446 31.08
1392 0 0 0 - 84,539 71,108,987,502 2,859,266 33.82
1393 0 0 0 - 33,543 28,344,665,895 1,082,466 32.27
1394 0 0 0 - 7,556 7,009,509,127 232,797 30.81
1395 0 0 0 - 43,844 43,145,267,748 1,398,793 31.90
1396 0 0 0 - 6,600 6,585,206,868 215,114 32.59
1397 0 0 0 - 0 0 0 -
Cron Job Starts