کد تعرفه

010594

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ مرغان خانگی (Gallus domesticus):

domesticus Fowls of the Species Gallus

کد تعرفه

010594

شرح تعرفه

ـ ـ مرغان خانگی (Gallus domesticus):

domesticus Fowls of the Species Gallus

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 1،344 330،543،360 13،440 10.00 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 385،158 54،699،731،290 2،032،521 5.28 0 0 0 -
1394 484،350 50،939،478،933 1،715،027 3.54 0 0 0 -
1395 262،491 28،807،512،350 943،450 3.59 0 0 0 -
1396 1،103،600 146،381،203،360 4،372،156 3.96 0 0 0 -
1397 230،667 46،962،682،200 947،520 4.11 0 0 0 -
1398 537،745 141،760،924،607 1،134،087 2.11 0 0 0 -
جمع 3,005,355 - 11,158,202 - 0 - 0 -
Cron Job Starts