کد تعرفه

010594

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ مرغان خانگی (Gallus domesticus):

domesticus Fowls of the Species Gallus

کد تعرفه

010594

شرح تعرفه

ـ ـ مرغان خانگی (Gallus domesticus):

domesticus Fowls of the Species Gallus

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 2,467,610 - 10,024,114 - 0 - 0 -
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 1,344 330,543,360 13,440 10.00 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 385,158 54,699,731,290 2,032,521 5.28 0 0 0 -
1394 484,350 50,939,478,933 1,715,027 3.54 0 0 0 -
1395 262,491 28,807,512,350 943,450 3.59 0 0 0 -
1396 1,103,600 146,381,203,360 4,372,156 3.96 0 0 0 -
1397 230,667 46,962,682,200 947,520 4.11 0 0 0 -
Cron Job Starts