کد تعرفه

03083000

برگشت شرح تعرفه

ـ عروس دریایی (Rhopilema spp)

Jellyfish Rhopilema spp

کد تعرفه

03083000

شرح تعرفه

ـ عروس دریایی (Rhopilema spp)

Jellyfish Rhopilema spp

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 43،535 2،977،637،381 100،130 2.30 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397 196،980 6،618،528،000 157،584 0.80 0 0 0 -
1398 51،634 3،909،027،216 31،272 0.61 0 0 0 -
جمع 292,149 - 288,986 - 0 - 0 -
Cron Job Starts