کد تعرفه

0401

برگشت شرح تعرفه

شیر و خامه شیر، غلیظ نشده، بدون افزودن قند یا مواد شیرینکننده دیگر.

Milk and cream not concentrated nor containing added sugar or other sweetening matter.

کد تعرفه

0401

شرح تعرفه

شیر و خامه شیر، غلیظ نشده، بدون افزودن قند یا مواد شیرینکننده دیگر.

Milk and cream not concentrated nor containing added sugar or other sweetening matter.

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 6،457،194 123،700،692،457 13،444،635 2.08 52،500 750،631،800 82،108 1.56
1386 11،934،787 232،508،566،634 25،053،785 2.10 0 0 0 -
1387 13،897،828 285،360،116،046 29،899،246 2.15 0 0 0 -
1388 15،206،415 331،654،517،690 33،426،977 2.20 121،144 2،837،512،941 285،452 2.36
1389 22،799،740 496،139،138،419 47،995،470 2.11 43،200 389،252،226 37،795 0.87
1390 26،955،578 710،670،941،531 64،387،625 2.39 0 0 0 -
1391 29،929،610 1،166،924،761،887 76،332،288 2.55 0 0 0 -
1392 30،135،549 1،924،197،345،584 77،411،408 2.57 0 0 0 -
1393 42،381،697 2،758،465،768،487 103،881،521 2.45 0 0 0 -
1394 44،699،160 3،147،823،841،791 106،835،711 2.39 0 0 0 -
1395 55،039،398 4،068،870،647،741 129،757،481 2.36 51،558 4،060،946،610 133،216 2.58
1396 90،249،030 6،595،502،801،470 200،529،444 2.22 0 0 0 -
1397 90،990،892 11،468،966،872،273 191،781،418 2.11 0 0 0 -
1398 122،587،357 18،665،815،447،868 149،278،102 1.22 0 0 0 -
جمع 603,264,235 - 1,250,015,112 - 268,402 - 538,571 -