کد تعرفه

04011000

برگشت شرح تعرفه

ـ میزان مواد چرب آن از یک درصد وزنی بیشتر نباشد.

Of a fat content by weight not exceeding 1%

کد تعرفه

04011000

شرح تعرفه

ـ میزان مواد چرب آن از یک درصد وزنی بیشتر نباشد.

Of a fat content by weight not exceeding 1%

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 95 2،464،832 238 2.51 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 535،877 20،171،768،498 677،758 1.26 0 0 0 -
1395 412،182 31،219،203،272 974،807 2.36 0 0 0 -
1396 347،136 33،349،068،976 1،026،866 2.96 0 0 0 -
1397 543،188 20،824،633،082 444،001 0.82 0 0 0 -
1398 20،539 1،734،844،008 13،879 0.68 0 0 0 -
جمع 1,859,017 - 3,137,549 - 0 - 0 -
Cron Job Starts