کد تعرفه

04012000

برگشت شرح تعرفه

ـ میزان مواد چرب آن بیش از یک درصد ولی از 6 درصد وزنی بیشتر نباشد.

Of a fat content by weight exceeding 1% but not exceeding 6%

کد تعرفه

04012000

شرح تعرفه

ـ میزان مواد چرب آن بیش از یک درصد ولی از 6 درصد وزنی بیشتر نباشد.

Of a fat content by weight exceeding 1% but not exceeding 6%

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 324،230 1،689،985،018 183،656 0.57 0 0 0 -
1386 1،466،295 6،965،801،558 750،947 0.51 0 0 0 -
1387 2،069،998 12،666،165،671 1،333،423 0.64 0 0 0 -
1388 2،493،420 19،805،531،874 2،001،152 0.80 22،464 115،512،940 11،526 0.51
1389 5،083،681 42،363،150،404 4،091،795 0.80 43،200 389،252،226 37،795 0.87
1390 6،416،427 61،021،493،205 5،511،578 0.86 0 0 0 -
1391 6،351،129 87،647،693،154 5،570،875 0.88 0 0 0 -
1392 6،061،825 132،842،643،014 5،325،534 0.88 0 0 0 -
1393 11،545،230 308،527،517،699 11،501،362 1.00 0 0 0 -
1394 18،408،508 861،990،996،123 29،234،862 1.59 0 0 0 -
1395 16،863،945 508،289،743،454 16،114،704 0.96 0 0 0 -
1396 34،034،032 1،057،452،338،462 32،038،664 0.94 0 0 0 -
1397 34،783،764 1،857،089،105،047 30،384،000 0.87 0 0 0 -
1398 42،887،019 2،733،238،597،260 21،856،199 0.51 0 0 0 -
جمع 188,789,502 - 165,898,750 - 65,664 - 49,321 -
Cron Job Starts