کد تعرفه

04014000

برگشت شرح تعرفه

ـ میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 6 درصد بیشتر ولی از 10% بیشتر نباشد.

Of a fat content by weight exceeding 6% but not exceeding %10

کد تعرفه

04014000

شرح تعرفه

ـ میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 6 درصد بیشتر ولی از 10% بیشتر نباشد.

Of a fat content by weight exceeding 6% but not exceeding %10

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 23،578،481 1،079،277،068،733 70،761،413 3.00 0 0 0 -
1392 24،073،724 1،791،354،702،570 72،085،874 2.99 0 0 0 -
1393 30،836،467 2،449،938،250،788 92،380،159 3.00 0 0 0 -
1394 24،255،739 2،136،299،604،366 72،598،008 2.99 0 0 0 -
1395 22،369،054 2،073،979،268،707 67،272،893 3.01 51،558 4،060،946،610 133،216 2.58
1396 18،183،084 1،781،751،020،108 54،820،152 3.01 0 0 0 -
1397 16،860 853،223،188 14،385 0.85 0 0 0 -
1398 5،988 374،250،000 2،994 0.50 0 0 0 -
جمع 143,319,396 - 429,935,879 - 51,558 - 133,216 -
Cron Job Starts