کد تعرفه

040150

برگشت شرح تعرفه

ـ میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 10% بشتر باشد:

Of a fat content by weight exceeding 10%

کد تعرفه

040150

شرح تعرفه

ـ میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 10% بشتر باشد:

Of a fat content by weight exceeding 10%

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 1،499،036 129،361،472،804 4،325،083 2.89 0 0 0 -
1395 15،394،217 1،455،382،432،308 45،395،077 2.95 0 0 0 -
1396 37،684،778 3،722،950،373،924 112،643،762 2.99 0 0 0 -
1397 55،647،080 9،590،199،910،956 160،939،032 2.89 0 0 0 -
1398 79،673،812 15،930،467،756،600 127،405،030 1.60 0 0 0 -
جمع 189,898,923 - 450,707,985 - 0 - 0 -
Cron Job Starts