کد تعرفه

0402

برگشت شرح تعرفه

شیر و خامه شیر، غلیظ‌شده، یا به آن قند یا سایر مواد شیرینکننده دیگر اضافه شده.

Milk and cream concentrated or containing added sugar or other sweetening matter.

کد تعرفه

0402

شرح تعرفه

شیر و خامه شیر، غلیظ‌شده، یا به آن قند یا سایر مواد شیرینکننده دیگر اضافه شده.

Milk and cream concentrated or containing added sugar or other sweetening matter.

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 1،289،908 22،000،692،052 2،389،160 1.85 21،199،993 572،322،295،515 62،239،401 2.94
1386 2،375،728 43،824،075،149 4،728،459 1.99 15،138،492 571،057،357،543 61،421،396 4.06
1387 6،527،026 199،347،709،255 20،548،298 3.15 15،493،740 632،622،358،288 65،971،076 4.26
1388 7،895،667 290،987،101،467 29،303،626 3.71 28،968،955 928،783،846،355 93،856،050 3.24
1389 6،786،848 416،154،946،687 40،282،238 5.94 12،001،928 687،101،729،743 66،653،298 5.55
1390 7،352،045 523،295،449،161 48،058،678 6.54 11،257،342 735،322،436،947 68،076،162 6.05
1391 6،505،599 679،069،927،765 39،046،609 6.00 29،835،794 2،544،464،723،870 137،470،950 4.61
1392 13،925،829 1،489،938،576،796 59،835،486 4.30 15،298،648 2،108،705،231،151 84،970،020 5.55
1393 21،306،145 2،230،301،435،765 84،902،940 3.98 9،099،404 1،810،777،782،501 68،371،455 7.51
1394 10،667،030 1،418،651،316،736 47،910،761 4.49 9،429،854 1،709،561،702،054 57،915،133 6.14
1395 26،752،227 3،409،015،264،584 107،110،473 4.00 7،100،122 1،723،742،308،586 55،025،628 7.75
1396 48،142،928 5،887،405،808،418 179،888،930 3.74 7،544،188 1،537،165،153،235 44،999،908 5.96
1397 14،750،888 2،848،229،449،691 60،595،520 4.11 5،779،710 1،531،441،260،719 36،566،249 6.33
1398 4،460،759 2،712،185،798،624 21،698،872 4.86 7،182،159 5،850،021،875،000 46،808،619 6.52
جمع 178,738,626 - 746,300,049 - 195,330,329 - 950,345,344 -
Cron Job Starts