کد تعرفه

04021010

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ شیر خشک اطفال در بسته‌بندیهای تحت خلاء و یک کیلوگرم و کمتر

Powdered milk for the consumption of infants vacuumpacked and in packages of one kg or less

کد تعرفه

04021010

شرح تعرفه

ـ ـ ـ شیر خشک اطفال در بسته‌بندیهای تحت خلاء و یک کیلوگرم و کمتر

Powdered milk for the consumption of infants vacuumpacked and in packages of one kg or less

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 134،364 4،175،422،496 453،458 3.37 7،109،050 258،289،451،112 28،087،799 3.95
1386 709،239 16،238،371،496 1،763،076 2.49 5،329،030 282،800،888،624 30،366،196 5.70
1387 769،528 34،983،066،576 3،691،792 4.80 5،025،624 328،933،994،973 34،407،109 6.85
1388 37،206 797،508،311 80،440 2.16 4،490،870 321،282،685،838 32،449،153 7.23
1389 92،243 7،786،916،600 753،648 8.17 5،332،630 370،184،390،391 35،830،422 6.72
1390 1،151،111 107،284،015،326 9،656،876 8.39 5،355،551 408،022،429،213 37،855،973 7.07
1391 320،361 26،825،971،140 2،188،089 6.83 4،465،723 517،949،837،532 27،557،472 6.17
1392 830،760 168،569،472،831 6،780،817 8.16 3،691،691 553،628،945،276 22،329،788 6.05
1393 2،192،397 471،601،772،927 17،751،620 8.10 500،400 242،519،974،510 9،181،661 18.35
1394 887،652 219،223،522،201 7،425،474 8.37 441،732 400،101،027،276 13،427،523 30.40
1395 1،119،957 298،270،873،918 9،373،611 8.37 599،687 202،580،178،285 6،526،386 10.88
1396 931،988 246،854،294،386 7،546،518 8.10 548،835 421،389،900،272 12،438،697 22.66
1397 1،123،502 629،659،026،400 9،556،847 8.51 537،845 312،476،139،986 7،413،510 13.78
1398 1،258،051 1،310،000،000،000 10،480،308 8.33 321،509 743،407،125،000 5،944،067 18.49
جمع 11,558,359 - 87,502,575 - 43,750,176 - 303,815,756 -
Cron Job Starts