کد تعرفه

01059420

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ پولت مرغ تخم‌گذار

Laying Pullets Poultry

کد تعرفه

01059420

شرح تعرفه

ـ ـ ـ پولت مرغ تخم‌گذار

Laying Pullets Poultry

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 2,935,211 - 10,906,762 - 0 - 0 -
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 385,158 54,699,731,290 2,032,521 5.28 0 0 0 -
1394 484,350 50,939,478,933 1,715,027 3.54 0 0 0 -
1395 262,491 28,807,512,350 943,450 3.59 0 0 0 -
1396 1,082,000 143,313,922,360 4,277,656 3.95 0 0 0 -
1397 183,467 34,158,632,200 804,020 4.38 0 0 0 -
1398 537,745 141,760,924,607 1,134,087 2.11 0 0 0 -
Cron Job Starts