کد تعرفه

01059420

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ پولت مرغ تخم‌گذار

Laying Pullets Poultry

کد تعرفه

01059420

شرح تعرفه

ـ ـ ـ پولت مرغ تخم‌گذار

Laying Pullets Poultry

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 385،158 54،699،731،290 2،032،521 5.28 0 0 0 -
1394 484،350 50،939،478،933 1،715،027 3.54 0 0 0 -
1395 262،491 28،807،512،350 943،450 3.59 0 0 0 -
1396 1،082،000 143،313،922،360 4،277،656 3.95 0 0 0 -
1397 183،467 34،158،632،200 804،020 4.38 0 0 0 -
1398 537،745 141،760،924،607 1،134،087 2.11 0 0 0 -
جمع 2,935,211 - 10,906,762 - 0 - 0 -
Cron Job Starts