کد تعرفه

04022120

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ مواد اولیه شیر خشک اطفال (پایه) حاوی چربی گیاهی

Raw material base of powdered milk containing vegetable fat for consumption of infants.

کد تعرفه

04022120

شرح تعرفه

ـ ـ ـ مواد اولیه شیر خشک اطفال (پایه) حاوی چربی گیاهی

Raw material base of powdered milk containing vegetable fat for consumption of infants.

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 2،110،867 47،406،685،469 5،155،045 2.44
1386 0 0 0 - 2،250،605 58،102،018،701 6،251،854 2.78
1387 0 0 0 - 2،486،131 81،561،869،264 8،595،684 3.46
1388 253،150 8،325،688،896 836،921 3.31 1،980،353 60،676،522،153 6،133،843 3.10
1389 0 0 0 - 1،430،344 65،352،424،831 6،318،684 4.42
1390 0 0 0 - 657،970 42،804،904،508 4،030،158 6.13
1391 0 0 0 - 935،953 100،807،319،895 5،759،390 6.15
1392 0 0 0 - 904،175 118،553،088،385 4،776،523 5.28
1393 0 0 0 - 2،565،951 419،459،503،589 15،769،978 6.15
1394 0 0 0 - 1،668،520 288،577،134،542 9،708،710 5.82
1395 0 0 0 - 1،479،690 210،659،882،223 6،759،856 4.57
1396 0 0 0 - 1،685،377 251،513،258،614 7،334،047 4.35
1397 0 0 0 - 1،233،700 232،441،919،654 5،547،432 4.50
1398 0 0 0 - 2،512،690 1،359،826،250،000 10،905،073 4.34
جمع 253,150 - 836,921 - 23,902,326 - 103,046,277 -
Cron Job Starts