کد تعرفه

040291

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرینکننده

Not containing added sugar or other sweetening matter

کد تعرفه

040291

شرح تعرفه

ـ ـ بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرینکننده

Not containing added sugar or other sweetening matter

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 480،296 9،711،232،173 997،782 2.08 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 1،508،356 150،010،378،144 5،939،441 3.94 0 0 0 -
1393 132،000 13،529،208،000 528،000 4.00 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 20،160 1،959،672،960 60،480 3.00 0 0 0 -
1396 400 12،974،800 400 1.00 0 0 0 -
1397 0 0 0 - 0 0 0 -
1398 1،911،020 254،859،796،512 2،037،855 1.07 0 0 0 -
جمع 4,052,232 - 9,563,958 - 0 - 0 -
Cron Job Starts