کد تعرفه

04031010

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ فرآورده‌های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار

Products for feeding infants

کد تعرفه

04031010

شرح تعرفه

ـ ـ ـ فرآورده‌های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار

Products for feeding infants

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 11،316 949،186،080 33،948 3.00 0 0 0 -
1394 134،895 10،323،121،686 344،785 2.56 0 0 0 -
1395 155،226 4،671،034،742 148،659 0.96 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397 0 0 0 - 0 0 0 -
1398 0 0 0 - 0 0 0 -
جمع 301,437 - 527,392 - 0 - 0 -
Cron Job Starts