کد تعرفه

04039010

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ فرآورده‌های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار

Products for feeding nursing infants

کد تعرفه

04039010

شرح تعرفه

ـ ـ ـ فرآورده‌های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار

Products for feeding nursing infants

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 55،077 408،530،176 44،060 0.80 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 19،965 170،999،934 16،422 0.82 0 0 0 -
1390 2،250 28،811،700 2،700 1.20 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 52،521 1،127،540،636 45،486 0.87 0 0 0 -
1393 69،408 1،690،164،822 63،868 0.92 0 0 0 -
1394 19،857 689،437،868 23،436 1.18 11 13،581،000 450 40.91
1395 262،874 6،952،486،000 222،195 0.85 0 0 0 -
1396 284،408 5،801،609،442 176،936 0.62 0 0 0 -
1397 0 0 0 - 0 0 0 -
1398 67،335 7،627،053،436 61،016 0.91 0 0 0 -
جمع 833,695 - 656,119 - 11 - 450 -
Cron Job Starts