کد تعرفه

04041000

برگشت شرح تعرفه

ـ آب پنیر و آب پنیر تغییر یافته (Modified Whey) حتی غلیظ‌شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرینکننده اضافه شده

Whey and modified whey whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter

کد تعرفه

04041000

شرح تعرفه

ـ آب پنیر و آب پنیر تغییر یافته (Modified Whey) حتی غلیظ‌شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرینکننده اضافه شده

Whey and modified whey whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 2،137،401 20،944،977،293 2،271،320 1.06 1،694،925 30،905،024،331 3،361،586 1.98
1386 5،988،908 58،935،214،794 6،351،940 1.06 760،200 19،861،271،396 2،143،283 2.82
1387 5،198،566 52،315،634،315 5،513،560 1.06 1،449،625 44،597،733،299 4،722،431 3.26
1388 8،414،445 88،735،592،822 8،938،617 1.06 1،014،050 26،222،230،915 2،654،656 2.62
1389 8،839،720 96،867،897،623 9،394،127 1.06 2،789،552 82،905،293،927 8،038،195 2.88
1390 7،655،971 89،340،112،009 8،136،223 1.06 2،814،775 100،678،685،090 9،245،366 3.28
1391 7،004،322 127،406،561،936 7،480،969 1.07 3،713،050 196،576،977،521 12،517،040 3.37
1392 11،628،900 307،123،475،743 12،342،165 1.06 2،810،725 251،985،887،110 10،116،532 3.60
1393 8،042،493 225،603،235،074 8،554،732 1.06 2،823،875 264،456،759،019 10،013،750 3.55
1394 7،379،488 238،009،527،242 8،058،600 1.09 3،470،980 357،913،277،018 12،088،409 3.48
1395 6،479،872 220،145،363،265 7،024،907 1.08 3،726،350 366،194،403،338 11،638،701 3.12
1396 8،077،896 252،760،066،172 7،680،800 0.95 1،936،997 200،470،378،180 6،117،466 3.16
1397 25،270 999،091،014 26،786 1.06 3،312،145 363،368،780،223 8،614،414 2.60
1398 2،110،490 159،079،277،604 1،272،634 0.60 3،125،062 1،362،247،500،000 10،898،102 3.49
جمع 88,983,743 - 93,047,379 - 35,442,311 - 112,169,930 -
Cron Job Starts