کد تعرفه

04049010

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ پودر آب‌ پنیر (کانیزدایی شده و کانیزدایی نشده)

Whey powder non demineralization and demineralization

کد تعرفه

04049010

شرح تعرفه

ـ ـ ـ پودر آب‌ پنیر (کانیزدایی شده و کانیزدایی نشده)

Whey powder non demineralization and demineralization

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 334،480 6،884،980،736 199،036 0.60 2،414،000 330،972،942،018 9،211،011 3.82
1397 2،148،624 100،703،097،523 2،374،453 1.11 491،925 74،885،266،866 1،823،977 3.71
1398 0 0 0 - 0 0 0 -
جمع 2,483,104 - 2,573,489 - 2,905,925 - 11,034,988 -
Cron Job Starts