کد تعرفه

04051010

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ کره بسته‌بندی شده به صورت بسته‌های 500 گرمی و کمتر

Butter packaged in packages of 500 gr or less

کد تعرفه

04051010

شرح تعرفه

ـ ـ ـ کره بسته‌بندی شده به صورت بسته‌های 500 گرمی و کمتر

Butter packaged in packages of 500 gr or less

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 482،851 8،125،518،929 882،692 1.83 0 0 0 -
1386 336،399 9،307،780،529 1،001،008 2.98 1،874،275 47،326،699،132 5،094،700 2.72
1387 598،094 16،624،487،114 1،714،106 2.87 325،000 12،964،710،330 1،387،936 4.27
1388 1،264،443 41،142،262،784 4،127،196 3.26 0 0 0 -
1389 1،337،064 37،347،234،229 3،609،178 2.70 0 0 0 -
1390 1،613،656 79،134،246،369 6،971،734 4.32 29 1،507،087 146 5.03
1391 1،112،589 73،714،221،051 6،012،464 5.40 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 398،843 42،689،533،217 1،606،037 4.03 0 0 0 -
1394 357،037 38،746،050،458 1،179،967 3.30 0 0 0 -
1395 658،994 93،553،426،863 2،963،859 4.50 0 0 0 -
1396 877،284 148،386،535،766 4،489،636 5.12 0 0 0 -
1397 575،580 155،763،135،402 3،338،322 5.80 0 0 0 -
1398 30،000 17،287،500،000 138،300 4.61 0 0 0 -
جمع 9,642,834 - 38,034,499 - 2,199,304 - 6,482,782 -