کد تعرفه

04052000

برگشت شرح تعرفه

ـ خمیرهای لبنی برای مالیدن روی نان

Dairy spreads

کد تعرفه

04052000

شرح تعرفه

ـ خمیرهای لبنی برای مالیدن روی نان

Dairy spreads

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 126 42،797،160 1،512 12.00 0 0 0 -
1395 20 2،533،280 80 4.00 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397 0 0 0 - 0 0 0 -
1398 0 0 0 - 0 0 0 -
جمع 146 - 1,592 - 0 - 0 -
Cron Job Starts