کد تعرفه

04063000

برگشت شرح تعرفه

ـ پنیر ذوب‌شده (Fondu) غیر از رنده شده یا پودرشده

Processed cheese not grated or powdered

کد تعرفه

04063000

شرح تعرفه

ـ پنیر ذوب‌شده (Fondu) غیر از رنده شده یا پودرشده

Processed cheese not grated or powdered

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 1،531،869 43،862،440،641 4،764،541 3.11 0 0 0 -
1386 4،583،094 137،965،866،212 14،834،921 3.24 0 0 0 -
1387 598،068 17،157،210،732 1،856،521 3.10 0 0 0 -
1388 254،402 9،298،843،733 936،695 3.68 0 0 0 -
1389 71،817 2،168،498،838 212،919 2.96 17،280 856،468،499 82،204 4.76
1390 70،976 2،968،715،524 270،238 3.81 9،984 500،205،772 48،376 4.85
1391 720 25،598،880 2،088 2.90 0 0 0 -
1392 2،047 258،897،639 10،439 5.10 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 45،374 3،815،478،662 126،769 2.79 0 0 0 -
1395 201،102 21،416،240،086 682،235 3.39 0 0 0 -
1396 90،774 3،287،120،780 100،710 1.11 0 0 0 -
1397 0 0 0 - 0 0 0 -
1398 0 0 0 - 0 0 0 -
جمع 7,450,243 - 23,798,076 - 27,264 - 130,580 -
Cron Job Starts