کد تعرفه

04064000

برگشت شرح تعرفه

ـ پنیر دارای رگه‌های کپکآبی رنگ (Blue-Veined cheese) و سایر پنیرهای حاوی رگه‌ تولید شده از طریق رکفورت پنیسیلیوم (Penicillium roqueforti)

Blueveined cheese and other cheese containing veins produced by penicillium roqueforti

کد تعرفه

04064000

شرح تعرفه

ـ پنیر دارای رگه‌های کپکآبی رنگ (Blue-Veined cheese) و سایر پنیرهای حاوی رگه‌ تولید شده از طریق رکفورت پنیسیلیوم (Penicillium roqueforti)

Blueveined cheese and other cheese containing veins produced by penicillium roqueforti

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 12،100 1،108،517،250 37،750 3.12 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397 0 0 0 - 0 0 0 -
1398 0 0 0 - 0 0 0 -
جمع 12,100 - 37,750 - 0 - 0 -
Cron Job Starts