کد تعرفه

040711

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ مربوط به انواع گونه‌های ماکیان:

of fowls of the species Gallus domesticus

کد تعرفه

040711

شرح تعرفه

ـ ـ مربوط به انواع گونه‌های ماکیان:

of fowls of the species Gallus domesticus

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 242،050 13،960،823،759 1،051،715 4.35 188،109 71،646،671،645 4،262،340 22.66
1392 962،923 126،737،900،465 5،098،440 5.29 153،158 86،485،272،785 3،482،706 22.74
1393 2،492،116 294،890،888،994 11،142،091 4.47 123،998 76،147،793،950 2،894،425 23.34
1394 3،043،099 307،267،913،257 10،404،343 3.42 124،213 82،715،217،772 2،802،296 22.56
1395 1،202،572 99،127،798،653 3،235،770 2.69 96،948 70،735،882،719 2،278،053 23.50
1396 2،060 343،531،560 9،980 4.84 500،575 198،641،060،884 5،782،545 11.55
1397 421،635 72،001،499،183 1،249،276 2.96 614،622 222،429،977،652 5،366،183 8.73
1398 523،947 226،879،604،947 1،815،037 3.46 56،245 185،394،125،000 1،483،153 26.37
جمع 8,890,402 - 34,006,652 - 1,857,868 - 28,351,702 -
Cron Job Starts