کد تعرفه

04071111

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ ـ تخم نطفه‌دار بوقلمون برای تولید گوشت

embryo egg turkey for product met

کد تعرفه

04071111

شرح تعرفه

ـ ـ ـ ـ تخم نطفه‌دار بوقلمون برای تولید گوشت

embryo egg turkey for product met

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 69،252 19،629،923،550 1،132،567 16.35
1392 0 0 0 - 97،820 40،113،864،023 1،616،545 16.53
1393 0 0 0 - 100،291 47،397،553،590 1،791،346 17.86
1394 0 0 0 - 94،854 42،272،563،461 1،433،711 15.11
1395 0 0 0 - 69،219 30،262،836،990 982،701 14.20
1396 0 0 0 - 152،481 81،786،418،223 2،398،727 15.73
1397 0 0 0 - 44،736 23،275،835،080 620،722 13.88
1398 0 0 0 - 11،280 16،110،125،000 128،881 11.43
جمع 0 - 0 - 639,933 - 10,105,200 -
Cron Job Starts