کد تعرفه

04071113

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار اجداد گوشتی

egg embryo meat’s ancestor

کد تعرفه

04071113

شرح تعرفه

ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار اجداد گوشتی

egg embryo meat’s ancestor

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 31،583 2،381،618،310 136،266 4.31 8،968 6،964،435،780 493،891 55.07
1392 55،679 8،044،814،040 324،613 5.83 6،056 11،258،704،365 452،099 74.65
1393 81،639 10،651،454،645 403،304 4.94 9،276 12،935،781،046 507،126 54.67
1394 54،418 17،088،253،200 603،150 11.08 11،177 17،622،060،636 596،375 53.36
1395 4،630 657،209،700 21،708 4.69 15،217 26،867،305،919 858،034 56.39
1396 2،060 343،531،560 9،980 4.84 24،985 46،228،985،609 1،351،213 54.08
1397 0 0 0 - 18،720 46،534،917،014 1،123،787 60.03
1398 189،559 98،785،000،000 790،280 4.17 7،068 64،907،500،000 519،260 73.47
جمع 419,568 - 2,289,300 - 101,467 - 5,901,785 -
Cron Job Starts