کد تعرفه

04071114

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ‌ ـ تخم نطفه‌دار مادر گوشتی

egg embryo meats mother

کد تعرفه

04071114

شرح تعرفه

ـ ـ ـ‌ ـ تخم نطفه‌دار مادر گوشتی

egg embryo meats mother

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 115،210 5،301،922،875 427،874 3.71 6،300 2،379،836،557 194،114 30.81
1392 221،019 30،951،528،403 1،242،590 5.62 0 0 0 -
1393 715،791 73،911،791،013 2،833،746 3.96 0 0 0 -
1394 24،867 3،139،793،280 108،798 4.38 0 0 0 -
1395 12،401 1،636،686،000 54،000 4.35 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 20،623 13،704،632،029 391،729 18.99
1397 117،864 1،921،569،905 34،876 0.30 0 0 0 -
1398 0 0 0 - 0 0 0 -
جمع 1,207,152 - 4,701,885 - 26,923 - 585,843 -
Cron Job Starts