کد تعرفه

04071115

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار اجداد تخم‌گذار

egg embryo of ancestor laying eggs

کد تعرفه

04071115

شرح تعرفه

ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار اجداد تخم‌گذار

egg embryo of ancestor laying eggs

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 750،257 119،142،659،976 4،416،521 5.89 0 0 0 -
1394 6،870 2،717،712،000 96،015 13.98 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397 0 0 0 - 0 0 0 -
1398 0 0 0 - 0 0 0 -
جمع 757,127 - 4,512,536 - 0 - 0 -
Cron Job Starts