کد تعرفه

04071116

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار مادر تخم‌گذار

eggs embryo of mother laying eggs

کد تعرفه

04071116

شرح تعرفه

ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار مادر تخم‌گذار

eggs embryo of mother laying eggs

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 5،455 737،847،222 60،183 11.03
1392 45،253 8،173،314،402 329،673 7.29 0 0 0 -
1393 226،022 16،348،978،716 616،771 2.73 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397 0 0 0 - 0 0 0 -
1398 0 0 0 - 0 0 0 -
جمع 271,275 - 946,444 - 5,455 - 60,183 -
Cron Job Starts