کد تعرفه

04071117

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار بوقلمون برای تولید مولد

eggs embryo turkey for breeding

کد تعرفه

04071117

شرح تعرفه

ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار بوقلمون برای تولید مولد

eggs embryo turkey for breeding

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 43،292 9،653،855،215 620،536 14.33
1392 0 0 0 - 13،774 5،734،021،246 230،654 16.75
1393 0 0 0 - 1،278 519،091،280 20،401 15.96
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397 1،260 15،876،000 378 0.30 0 0 0 -
1398 0 0 0 - 0 0 0 -
جمع 1,260 - 378 - 58,344 - 871,591 -
Cron Job Starts