کد تعرفه

04071118

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ ـ تخم نطفه‌دار جوجه یکروزه گوشتی

egg embryo one day pullet meat

کد تعرفه

04071118

شرح تعرفه

ـ ـ ـ ـ تخم نطفه‌دار جوجه یکروزه گوشتی

egg embryo one day pullet meat

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 95،257 6،277،282،574 487،574 5.12 5،455 763،806،361 62،301 11.42
1392 633،952 78،793،566،860 3،170،404 5.00 4،038 5،965،291،273 240،294 59.51
1393 718،407 74،836،004،644 2،871،749 4.00 0 0 0 -
1394 1،107،969 204،644،484،912 6،886،851 6.22 0 0 0 -
1395 416،451 66،710،112،098 2،194،795 5.27 983 919،441،600 30،398 30.92
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397 302،436 70،011،553،278 1،212،772 4.01 40،800 7،727،973،120 183،999 4.51
1398 258،983 96،947،729،947 775،582 2.99 19،990 12،859،125،000 102،873 5.15
جمع 3,533,455 - 17,599,727 - 71,266 - 619,865 -
Cron Job Starts