کد تعرفه

04071119

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار جوجه یکروزه تخم‌گذار

egg embryo one day laying egg pullet

کد تعرفه

04071119

شرح تعرفه

ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار جوجه یکروزه تخم‌گذار

egg embryo one day laying egg pullet

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 4،944 8،991،982،106 368،373 74.51
1392 6،690 724،946،760 29،160 4.36 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 287،022 37،073،750،963 1،054،639 3.67
1397 0 0 0 - 489،822 109،465،280،412 2،591،085 5.29
1398 75،405 31،146،875،000 249،175 3.30 0 0 0 -
جمع 82,095 - 278,335 - 781,788 - 4,014,097 -
Cron Job Starts