کد تعرفه

04071191

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار شترمرغ برای تولید مولد

ostrich fertile eggs for breeding

کد تعرفه

04071191

شرح تعرفه

ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار شترمرغ برای تولید مولد

ostrich fertile eggs for breeding

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397 75 52،500،000 1،250 16.67 0 0 0 -
1398 0 0 0 - 0 0 0 -
جمع 75 - 1,250 - 0 - 0 -
Cron Job Starts