کد تعرفه

040720

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ مربوط به انواع گونه‌های ماکیان:

Gallus domesticus

کد تعرفه

040720

شرح تعرفه

ـ ـ مربوط به انواع گونه‌های ماکیان:

Gallus domesticus

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 50،610،522 1،762،960،260،365 65،273،910 1.29 0 0 0 -
1394 68،027،385 2،558،880،467،308 86،904،944 1.28 0 0 0 -
1395 29،476،373 1،165،923،182،193 37،760،771 1.28 0 0 0 -
1396 14،527،928 612،164،587،070 18،538،056 1.28 12،816،545 629،274،452،140 16،936،714 1.32
1397 236،251 10،606،613،180 246،132 1.04 3،223،314 159،314،484،606 4،015،979 1.25
1398 0 0 0 - 0 0 0 -
جمع 162,878,459 - 208,723,812 - 16,039,859 - 20,952,693 -
Cron Job Starts