کد تعرفه

01061110

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم‌سازی)

For research medical laboratories and antisera production

کد تعرفه

01061110

شرح تعرفه

ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم‌سازی)

For research medical laboratories and antisera production

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
جمع 0 - 0 - 1,367 - 271,175 -
1385 0 0 0 - 295 423,551,898 45,936 155.72
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 245 529,237,072 59,001 240.82
1388 0 0 0 - 350 284,645,518 30,792 87.98
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 5 69,737,000 2,841 568.20
1392 0 0 0 - 200 1,028,384,088 41,475 207.38
1393 0 0 0 - 90 874,414,380 32,530 361.44
1394 0 0 0 - 180 1,600,103,043 54,353 301.96
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 2 137,820,759 4,247 2,123.50
1397 0 0 0 - 0 0 0 -
1398 0 0 0 - 0 0 0 -
Cron Job Starts