کد تعرفه

01061110

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم‌سازی)

For research medical laboratories and antisera production

کد تعرفه

01061110

شرح تعرفه

ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم‌سازی)

For research medical laboratories and antisera production

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 295 423،551،898 45،936 155.72
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 245 529،237،072 59،001 240.82
1388 0 0 0 - 350 284،645،518 30،792 87.98
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 5 69،737،000 2،841 568.20
1392 0 0 0 - 200 1،028،384،088 41،475 207.38
1393 0 0 0 - 90 874،414،380 32،530 361.44
1394 0 0 0 - 180 1،600،103،043 54،353 301.96
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 2 137،820،759 4،247 2,123.50
1397 0 0 0 - 0 0 0 -
1398 0 0 0 - 0 0 0 -
جمع 0 - 0 - 1,367 - 271,175 -
Cron Job Starts